سلام به همگی
میگم کسی تاحالا اسم شرکت
فشارکی بار به گوشش خورده؟
کسی میدونه خوبه یا نه؟