یک وکیل ملکی الزاماتی از جمله تنظیم سند رسمی، دعاوی خلع ید، تصرف عدوانی، مالکیت ملک، تقسیم مال و افراز و تفکیک املاک مشاع، دستور فروش، تخلیه و.... را به عهده دارد.
یکی از بیشترین دعاوی در حیطه وظایف وکیل ملکی، تنظیم سند است. آخرین مرحله از مراحل خرید املاک و مستعلات، انتقال سند به نام خریدار است که گاها فروشنده به دلایل مختلف از انتقال سند خودداری می کند که در این صورت وکیل ملکی با مراجعه به مراجع قضایی از حقوق خریدار دفاع می کند.
متداول ترین دعاوی در زمینه ملک مربوط به دعاوی تصرف عدوانی است. یکی از نکات مهم در دعاوی تصرف عدوانی قابلیت اقدام هم به صورت کیفری و هم حقوقی است.
نکته قابل تامل در اینجا این است که اگر به صورت حقوقی اقدام کنید دیگر نمی توانید به روش کیفری اقدام کنید در حالی که دعاوی کیفری را می توانید دوباره به روش حقوقی پیگیری کنید.
برای دعاوی تصرف عدوانی بهتر است که از یک وکیل ملکی مجرب مشورت بگیرید چون پیگیری پرونده و اثبات حقوق در هر یک از روش ها متفاوت است.
یکی از دعاوی ملکی که برای حل و فضل آن به یک وکیل نیاز دارید، دعوای خلع ید است.
این دعاوی این گونه است که متصرف به صورت غیر قانونی و بدن اجازه مالک از ملک استفاده می کند و مالک برای تصرف ملک خود از متصرف شکایت می کند.
اکثرا دعاوی خلع ید را با تصرف عدوانی اشتباه می گیرند، به همین دلیل برای دفاع از حق قانونی خود بهتر است که به یک وکیل مراجعه کنید.

منبع: سنا