برای مشاهده آخرین قیمت روز میلگرد لطفا روی آن کلیک نمایید.
در صورتی که مصرف آهن در کارگاه کمتر از ۵۰ تن بوده و سازه مورد نظر برای مصرف این آرماتور از نظر دستگاه نظارت سازه با اهمیت تلقی نگردد ، می توان از کنترل و آزمایش های مندرج در این بخش صرف نظر نمود .
تعداد و تواتر آزمونه ها باید در حدی باشد که بتوان ارزیابی دقیقی از وضعیت قیمت میلگرد امروز ها به دست آورد .
برای انجام آزمایش ها حداقل سه ازمونه از هر ۵۰تن و کسر آن ، از هر قطر و هر نوع فولاد لازم است .
در صورت موافقت دستگاه نظارت می توان از هر سه بسته پنج تنی یک آزمونه انتخاب نمود .
آزمونه های برداشت شده برای کنترل تنش جاری شدن ، تنش حد گسیختگی ، ازدیاد طول نسبی ، آزمایش تاشدگی و سایر آزمایش های لازم مورد استفاده قرار می گیرند .
اگر در حین آزمایش برای تنش حد تسلیم فولاد رقم مشخصی به دست نیاید ، می توان تنش نظیر ۰٫۲درصد تغییر شکل نسبی ماندگار را به عنوان تنش حد تسلیم اختیار نمود .